Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden bezoeker evenement(en)

In deze voorwaarden staan de bepalingen die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van Ticketcrew. Gebruiker wordt aangeraden deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door te nemen zodat hij weet wat zijn rechten en plichten zijn wanneer hij gebruik maakt van de diensten. Door gebruik te maken van de diensten, op welke manier dan ook, aanvaardt Gebruiker daarmee gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 1: Definities

In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

1.1 Evenementenorganisator: partij die een Evenement organiseert en voor de toegang daartoe Tickets verkoopt.

  1. 1.2  Evenement: georganiseerde gebeurtenis, waaronder begrepen maar niet beperkt tot voorstellingen van artistieke en/of sportieve aard, dan wel theater-, toneel-, of muziekvoorstelling, concerten en/of musicals.

  2. 1.3  Gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze gebruik maakt van het Ticketsysteem.

  3. 1.4  Gebruiksvoorwaarden: deze voorwaarden voor het gebruik van het Ticketsysteem;

  4. 1.5  Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, modellenrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

  5. 1.6  Servicekosten: de kosten die Ticketcrew in rekening brengt bij de Evenementenorganisator voor het gebruik van het Ticketsysteem.

  6. 1.7  Ticket: toegangsbewijs voor een Evenement.

  7. 1.8  Ticketsysteem: de dienst van Ticketcrew die het mogelijk maakt voor Gebruiker om Tickets te bestellen en/of te reserveren bij Evenementenorganisatoren.

  8. 1.9  Ticketcrew: Ticketcrew BV, Molenveldweg 5, 5975 AH Sevenum, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 76692760, BTW nummer NL860753086B01.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van het Ticketsysteem maakt.

2.2 De door Ticketcrew opgeslagen versie van de betreffende communicatie met de Gebruiker geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Gebruiker.

page1image686329408

Gebruiksvoorwaarden bezoeker evenement(en) versie 19-8-2020 pag. 1 van 5

2.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Gebruiker, komt dit voor risico van Gebruiker, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 3 Gebruik van het Ticketsysteem

3.1 Het Ticketsysteem biedt een platform dat het voor de Gebruiker mogelijk maakt om bij een Evenementorganisator een Ticket aan te schaffen. De overeenkomst tot koop van de Tickets komt dan ook tot stand tussen de Gebruiker en de betreffende Evenementenorganisator. Ticketcrew handelt daarin louter als tussenpersoon en heeft met de koopovereenkomst tussen Gebruiker en Evenementenorganisator geen bemoeienis. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn dan ook alleen van toepassing op de overeenkomst tussen Ticketcrew en de Gebruiker, met betrekking tot het gebruik van het Ticketsysteem.

3.2 Ticketcrew wijst de Gebruiker er op dat de Evenementenorganisator de wettelijke verplichting heeft om erop toe te zien dat de Tickets beantwoorden aan de tussen Gebruiker en de betreffende Evenementenorganisator gesloten koopovereenkomst.

3.3 Indien de Gebruiker een Ticket wil bestellen, dient hij de bestelprocedure te doorlopen. Gedurende de bestelprocedure dient de Gebruiker bepaalde informatie te verstrekken. Gebruiker garandeert dat deze informatie correct en actueel is. Als dit niet gebeurt dan is de Gebruiker verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan.

3.4 Zodra de Gebruiker met behulp van het Ticketsysteem een Ticket heeft aangeschaft bij een Evenementenorganisator en het openstaande bedrag is ontvangen, ontvangt de Gebruiker binnen 24 uur het Ticket op het e-mailadres dat is opgegeven tijdens het bestelproces.

3.5 De informatie omtrent de bestelling en het verzenden van een Ticket, zoals onder meer bedoeld in artikel 3.3 wordt door Ticketcrew bewaard.

3.6 Indien de Gebruiker klachten heeft ten aanzien van het gebruik van het Ticketsysteem dan kan de Gebruiker contact opnemen met Ticketcrew via info@ticketcrew.nl. Ticketcrew zal per e-mail reageren op de door de Gebruiker ingestuurde klacht.

3.7 Gebruiker accepteert dat op het gebruik van Tickets alsmede op de toegang tot Evenementen nadere voorwaarden van Evenementorganisatoren van toepassing kunnen zijn. Zoals vermeld in artikel 3.1, is Ticketcrew niet verantwoordelijk voor deze nadere voorwaarden en accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die als gevolg van de nadere voorwaarden door Gebruiker wordt geleden.

3.8 Ticketcrew wijst Gebruiker er op dat het Ticketsysteem betrekking heeft op vrijetijdsbesteding zoals bedoeld in artikel 6:230p sub e BW zodat Gebruiker niet het recht heeft de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen als bedoeld in artikel 6:230m lid 1 sub k BW. Ook indien het Ticketsysteem geen betrekking zou hebben op vrijetijdsbesteding, kan Gebruiker de overeenkomst niet ontbinden aangezien de dienst ten aanzien van het Ticketsysteem direct met instemming van Gebruiker wordt uitgevoerd. Op grond van artikel 6:230m lid 1 sub k BW en 6:230p sub

page2image686791296

Gebruiksvoorwaarden bezoeker evenement(en) versie 19-8-2020 pag. 2 van 5

3.9 De Gebruiker in dat geval geen mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Aankopen van evenemententickets zijn definitief en niet-restitueerbaar. Eenmaal gekocht, kunnen tickets niet worden teruggegeven, omgeruild of geannuleerd, ongeacht de omstandigheden.

3.10 De informatie omtrent Tickets en Evenementen, waaronder informatie omtrent de beschikbaarheid van Tickets alsmede de data, wijzigingen en annuleringen van Evenementen, is afkomstig van de Evenementenorganisator en niet van Ticketcrew. Ticketcrew kan de juistheid van de informatie niet garanderen. Ticketcrew accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade die Gebruiker lijdt als gevolg van het niet beschikbaar zijn van Tickets en/of anderszins onjuiste en/of foutieve informatie van de Evenementenorganisator. Tevens accepteert Ticketcrew geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door afgelasting of uitstel van een Evenement alsmede de kwaliteit van het Evenement en/of de locatie waar het Evenement gehouden wordt.

Artikel 4 Garanties en vrijwaringen

4.1 Gebruiker aanvaardt dat het Ticketsysteem alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft in het Ticketsysteem op het moment van gebruik. Ticketcrew sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van het Ticketsysteem.

4.2 Gebruiker vrijwaart Ticketcrew voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruiker met behulp van het Ticketsysteem verrichte activiteiten op enigerlei wijze onrechtmatig zijn.

4.3 Gebruiker garandeert dat hij bij gebruikmaking van het Ticketsysteem (i) geen robots, spiders, scrapers zal gebruiken, dan wel andere applicaties zal gebruiken die op enigerlei wijze andere dan de met het Ticketsysteem beoogde handelingen teweegbrengen en/of (ii) geen applicaties zal gebruiken die het Ticketsysteem monitoren en/of kopiëren.

Artikel 5 Betaling

5.1 Gebruiker betaalt voor het Ticket de door de Evenementenorganisator bepaalde prijzen zoals vermeld in het Ticketsysteem. De evenementenorganisator kan onder andere servicekosten, transactiekosten en andere kosten afzonderlijk benoemen per ticket en/of per bestelling.

5.2 Ticketcrew aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vergissingen in de bestellingen van Tickets, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal Tickets en/of het soort Evenement. Het is voor de Gebruiker niet mogelijk om bij Ticketcrew Tickets te annuleren of te ruilen. Verder verzorgt Ticketcrew geen terugbetaling van Tickets op verzoek van de Gebruiker. Ten aanzien van deze kwesties verwijst Ticketcrew naar de Evenementenorganisator als verantwoordelijke en verkoper van het Ticket.

5.3 Indien de Evenementenorganisator heeft besloten tot terugbetaling van het bedrag dat voor een Ticket is betaald dan kan de Evenementenorganisatie er voor kiezen om transactiekosten, servicekosten of andere kosten in mindering te brengen op het terug te betalen bedrag. Ook kan de Evenementenorganisatie er voor kiezen

page3image688520576

Gebruiksvoorwaarden bezoeker evenement(en) versie 19-8-2020 pag. 3 van 5

om (een deel van) het terug te betalen bedrag uit te keren in de vorm van een voucher.

Artikel 6 Onderbreking Ticketsysteem

6.1 Ticketcrew garandeert niet dat het Ticketsysteem te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zal zijn. Storingen kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Ticketcrew is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van het Ticketsysteem.

6.2 Ticketcrew is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens Gebruiker het Ticketsysteem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het Ticketsysteem.

6.3 Ticketcrew is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen aan het Ticketsysteem aan te brengen.

Artikel 7 Intellectuele Eigendomsrechten

7.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot het Ticketsysteem, waaronder mede begrepen de Intellectuele Eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software, audiovisueel materiaal en overige materialen berusten bij Ticketcrew, haar licentiegevers en/of de Evenementenorganisators.

7.2 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan Gebruiker over te dragen. Het gebruik dat Gebruiker mag maken van het Ticketsysteem is beperkt tot hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden is beschreven. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Ticketcrew, haar licentiegevers en/of Evenementenorganisators, zoals het registeren van domeinnamen of merken die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Ticketcrew, haar licentiegever(s) en/of de Evenementenorganisators Intellectuele Eigendomsrechten kunnen laten rusten.

Artikel 8 Privacy

8.1 Tijdens het gebruik van het Ticketsysteem, zal Gebruiker (persoons)gegevens aan Ticketcrew verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt en zullen, zonder voorafgaande toestemming, niet aan derden worden verstrekt tenzij Ticketcrew hiertoe wettelijk gehouden is, dan wel ter verdediging van haar rechten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

page4image744519056

Gebruiksvoorwaarden bezoeker evenement(en) versie 19-8-2020 pag. 4 van 5

9.1 Ticketcrew aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van het Ticketsysteem dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

9.2 Voor zover Ticketcrew ondanks het bepaalde in artikel 9.1 wel aansprakelijk is voor schade zoals bedoeld in artikel 9.1, zal de hoogte van de schadevergoeding zijn beperkt tot de voor het gebruik van het Ticketsysteem in rekening gebrachte Servicekosten.

9.3 Gebruiker vrijwaart Ticketcrew voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit zijn onregelmatige gebruik van het Ticketsysteem en/of een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en/of enige andere rechten van derden.

9.4 Deze aansprakelijkheidsbeperking van Ticketcrew beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Ticketcrew voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Ticketcrew (“eigen handelen”) zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.

Artikel 10 Opzegging, ontbinding en annuleringsverzekering

10.1 Er is geen tussentijdse opzegging van de overeenkomst tot het gebruik van het Ticketsysteem mogelijk.

10.2 Elk der partijen heeft het recht de overeenkomst tot gebruik van het Ticketsysteem te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling te hebben ontvangen waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden.

10.3 De door Ticketsysteem voor ontbinding verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

10.4 Onverminderd hetgeen is bepaald elders in deze Gebruiksvoorwaarden heeft Ticketcrew het recht de overeenkomst tot gebruik van het Ticketsysteem direct, zonder tussenkomst van de rechter en zonder schadeplichtig te worden jegens Gebruiker, te ontbinden en gereserveerde Tickets te annuleren, indien:

a. Gebruiker niet of te laat voldoet aan zijn betalingsverplichtingen;
b. Gebruiker naar mening van Ticketcrew, fraude heeft gepleegd, valse

betaalgegevens heeft opgegeven, een betaling intrekt dan wel indien Ticketcrew anderszins onregelmatigheden constateert.

Artikel 11 Toepasselijk recht

11.1 Op de Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van het Ticketsysteem is Nederlands recht van toepassing